DK 60 obwodnica Łącka

Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 28.12.2022 r. do właściwego Organu, tj. Wójta Gminy Łąck, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym wskazano Wariant 1A jako wariant rekomendowany, niniejszym rozpoczęto odrębną procedurę w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.