DK 60 obwodnica Łącka

Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

Opis Inwestycji

Nazwa zadania: 
Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o  Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60”

Warianty przebiegu trasy:

 • Wariant I – „zielony”
 • Wariant II – „niebieski”
 • Podwariant A – „żółty”
 • Podwariant B – „fioletowy”

Wariant alternatywny –  przebieg drogi krajowej nr 60 przez miejscowość Łąck zgodny z niezależnym opracowaniem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin-Płock”.

Lokalizacja:

 województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Łąck

Podstawowe cele inwestycji:

 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miejscowości Łąck,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży).

Przebieg trasy

Z uwagi na występujące uwarunkowania terenowe warianty trasy prowadzone są po zachodniej i północnej stronie miejscowości Łąck.

Początek projektowanej obwodnicy założono po południowo-zachodniej stronie wsi Łąck, w rejonie istniejącego skrzyżowania z drogą gminną Stare Budy (ul. Długa) – Nowe Budy, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60.

Koniec projektowanej obwodnicy założono w km ok. 59+200,  po północno-wschodniej stronie miejscowości Łąck, na obszarze leśnym, włączając się w istniejący ciąg drogi krajowej nr 60.

Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się:

 • budowę trasy głównej – obwodnicy,
 • budowę skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego,
 • budowę wiaduktu drogowego – dla przekroczenia drogi powiatowej nr 2974W,
 • budowę systemu odwodnienia m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska m.in ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,
 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne i in.,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad – i podziemnej,
 • budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przyjęte parametry techniczne:

Klasa drogi:                                                                      GP*

Prędkość projektowa**:                                              100 km/h

Dopuszczalny nacisk:                                                    115 kN/oś

Ilość jezdni:                                                                      1

Ilość pasów ruchu:                                                         2

Szerokość pasa ruchu:                                                  3,5 m

Skrajnia pionowa drogi głównej:                               5,0 m

Rodzaj nawierzchni:                                                      bitumiczna

 

* GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.

** Prędkość projektowa – parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.