DK 60 obwodnica Łącka

Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60

Akcja informacyjna II

Arkas-Projekt sp. z o.o. sp.k. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, zaprasza do wzięcia udziału
w Akcji Informacyjnej II – dotyczącej projektowanej

„Obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60”

W ramach prowadzonych prac projektowych przeprowadzone zostaną dwie akcje informacyjne.
W ramach obecnie przeprowadzanej akcji przedstawione zostaną ogólne przebiegi projektowanej obwodnicy.
Bardziej szczegółowe rozwiązania projektowe obejmujące lokalizację jezdni dodatkowych oraz obsługę terenów przyległych zostaną udostępnione w ramach drugiej akcji informacyjnej.
 

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej w dniu 30.08.2021r.

Formularze opinii dotyczących przedsięwzięcia można przesyłać w terminie:
do dnia 13.09.2021 r.:

poprzez formularz

Formularz opinii na stronie

drogą e-mail na adres:

biuro@arkas-projekt.pl
W tytule wiadomości e-mail: „Akcja Informacyjna II – Budowa Obwodnicy Łącką w ciągu drogi krajowej nr 60″

lub pocztą na adres:
Arkas-Projekt sp. z o.o. sp. k.
Ul. Piłsudskiego 70a
10-450 Olsztyn
Z dopiskiem: „Akcja Informacyjna II – Budowa Obwodnicy Łącką w ciągu drogi krajowej nr 60:

Formularz opinii II Tura

Przesłane w ramach Akcji Informacyjnej II formularze opinii, imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy wysyłanych przez stronę) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.